Νομοθετήματα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (που εκδίδονται από το ΥΠ.Α.Κ.Π)

41

Δείτε όλα τα νομοθετήματα με χρονολογική σειρά για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Οι πληροφορίες προέρχονται από το Υπ. Εργασίας.

Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ “Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων” − Τροποποίηση των Π.δ. 105/1995, Π.δ. 176/1997, Π.δ. 62/1998, Π.δ. 338/2001 και Π.δ. 399/1994.
(139 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»Ανακοίνωση ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/27/ΕΕ  (621 KB)
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας – Προγράμματα 2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10520/213/16.03.2015
ΦΕΚ B΄453
(279 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12773/236/30.03.2015 – Σχετικά έντυπα  (2052 KB)
»Φόρμα Αίτησης (Έντυπο Α)  (152 KB)
Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας στις μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων
Π.Δ. 135/2014
Φ.Ε.Κ. 218/Α΄/3-10-2014
(122 KB)Περισσότερα
Τροποποίηση της υ.α. 2928/130/29-1-2014 (266Β’) – Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας – Προγράμματα 2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 25210/1387/21.7.2014
ΦΕΚ Β΄2040
(184 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26547/1565/30.07.2014  (268 KB)
Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14867/825/2014
Φ.Ε.Κ. 1241/Β΄/15-5-2014
(123 KB)Περισσότερα
Προγράμματα επανεκπαίδευσης απασχολούμενων σε εργασίες με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9698/456.2014
Φ.Ε.Κ. 894/Β΄/10-4-2014
(138 KB)Περισσότερα
Εργασίες για τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 4690/12/2014
Φ.Ε.Κ. 396/Β΄/20-2-2014
(199 KB)Περισσότερα
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας – Προγράμματα 2014 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2928/130/29-01-2014
Φ.Ε.Κ. 266/Β΄/7-2-2014
(357 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4800/173/13-2-2014  (1215 KB)
Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 32205/Δ10.96.2013
Φ.Ε.Κ. 2562/Β΄/11-10-2013
(160 KB)Περισσότερα
Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο
κοινή υπουργική απόφαση:4229/395/15-2-2013
ΦΕΚ Β΄ 318/15-02-2013
(540 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»Εγκύκλιος: Έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. 4229/395/15-2-2013 σχετικά με τον προσδιορισμό των νομίμων προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης αμιάντου (Ε.Α.Κ.)  (214 KB)
Πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα σε συμμόρφωση με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2010 (ΕΕ L 134/66 της 01.06.2010)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/2013
Φ.Ε.Κ. 15/Α/21-1-2013
(109 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 6/2013  (188 KB)
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας – Προγράμματα 2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 29331/1135/2012
Φ.Ε.Κ. 3445/Β΄/27-12-2012
(303 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»Εγκύκλιος 242/44/4-01-2013 – Έντυπα  (1939 KB)
Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών σε συμμόρφωση με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19/09/2003, 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 41/2012
(322 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»Νέο Αρχείο  (110 KB)
Σύσταση Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη (ΕΥΑΕ – ΝΕΖ) στις περιοχές Πειραιά – Δραπετσώνας – Κερατσινίου – Περάματος – Σαλαμίνας
Συνημμένα Αρχεία:
»Νέο Αρχείο  (154 KB)
Τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (135 Α΄) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2009/161/ΕΕ της Επιτροπής.
(351 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 12/2012  (120 KB)
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας – Προγράμματα 2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2464/68/2012
Φ.Ε.Κ. 205/9-2-2012
(270 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»Εγκύκλιος 2539/75/13-02-2012 – Έντυπα  (1633 KB)
Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010) και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους – Προγράμματα 2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2465/69/2012
Φ.Ε.Κ. 205/9-2-2012
(258 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»Εγκύκλιος 2543/76/13-02-2012 – Έντυπα  (2085 KB)
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους – Προγράμματα Β΄εξαμήνου 2011 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14089/370/22-07-2011
Φ.Ε.Κ. 1821/Β΄/2011
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας – Προγράμματα Α΄ εξαμήνου 2011.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 26360/721/29-12-2010
Φ.Ε.Κ. 2140/Β΄/31-12-2010
(296 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»Eγκύκλιος 26361/722/29-12-2010 – Έντυπα  (973 KB)
Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010) και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους – Προγράμματα Α΄ εξαμήνου 2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 26358/719/29-12-2010
Φ.Ε.Κ. 2140/Β΄/31-12-2010
(289 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»Εγκύκλιος 26359/720/29-12-2010 – Έντυπα  (899 KB)
Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ.
ΠΔ 82/2010
(620 KB)Περισσότερα
Διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης όλων όσων εμπλέκονται σε εργασίες με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά. Οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, είδος, διάρκεια, δαπάνες εκτέλεσης, φορείς που διενεργούν τα προγράμματα εκπαίδευσης, διδακτέα ύλη, προσόντα των διδασκόντων και των εκπαιδευομένων, πιστοποιητικά που χορηγούνται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
κυα 15616/398/03.08.2010
ΦΕΚ 1340/Β/31.08.2010
(139 KB)Περισσότερα
Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών σε πλοία
κυα 16935/Δ10.104/31.08.2010
ΦΕΚ 1346/Β/31.08.2010
(131 KB)Περισσότερα
Εργασίες για τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης
υα 15526/94/02.08.2010
ΦΕΚ 1295/Β/16.08.2010
(189 KB)Περισσότερα
Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
ΝΟΜΟΣ 3850/2010
ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010
(1425 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»Aιτιολογική Έκθεση (Πίνακας Αντιστοίχισης Διατάξεων)  (273 KB)
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας – Β Κατηγορία -Προγράμματα 2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 4882/103/12.03.2010
ΦΕΚ Β΄ 340/30.03.2010
(294 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»ΕΝΤΥΠΟ Α  (103 KB)
»Εγκύκλιος:5111/111/16.03.2010 – Έντυπα  (1500 KB)
Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ. 294/88 και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους – Προγράμματα 2010.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 4881/102/12.03.2010
ΦΕΚ Β΄340/30.03.2010
(289 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»ΕΝΤΥΠΟ Α  (103 KB)
»Εγκύκλιος:5110/110/16.03.2010 – Έντυπα  (1438 KB)
Ιατροί Εργασίας − Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων
κυα Υ7α/ΓΠ. οικ. 112498
ΦΕΚ Β΄ 1775/26.08.2009
(121 KB)Περισσότερα
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο.
κυα 21017/84
ΦΕΚ 1287/Β/30.06.2009
(354 KB)Περισσότερα
Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις
ν. 3762/2009
ΦΕΚ Α΄ 75/15.05.2009
(164 KB)Περισσότερα
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας – Προγράμματα 2009.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1481/11/13.01.2009
ΦΕΚ 60/B/21-01-2009
(292 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»Εγκύκλιος:1485/13/13.01.2009 – Έντυπα  (1506 KB)
»Φόρμα Αίτησης (Έντυπο Α)  (269 KB)
Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ. 294/88 και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους – Προγράμματα 2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1483/12/13.01.2009
Φ.Ε.Κ. 60/B/21-01-2009
(285 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»Εγκύκλιος 1486/14/13.01.2009 – Έντυπα  (1433 KB)
»Φόρμα Αίτησης (Έντυπο Α)  (269 KB)
Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις 
ΝΟΜΟΣ 3667/2008 (Άρθρο 5: Παράταση προθεσμίας άσκησης καθηκόντων ΓΕ)
Φ.Ε.Κ. 114/Α/18-06-2008
(109 KB)Περισσότερα
Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 46/2008
Φ.Ε.Κ. 73/Α/30-05-2008
(170 KB)Περισσότερα
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Προγράμματα 2008.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5576/51/24-01-2008
Φ.E.K. 184/Β/07-02-2008
(267 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»Εγκύκλιος 5579/53/24-01-2008:Οδηγίες εφαρμογής  (419 KB)
Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ. 294/88 και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους – Προγράμματα 2008.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5577/52/24-01-2008
Φ.Ε.Κ. 184/Β/07-02-2008
(276 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»Εγκύκλιος 5581/54/24-01-2008:Οδηγίες εφαρμογής  (371 KB)
Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/1986 όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 162/2007
Φ.Ε.Κ. 202/Α/23-08-2007
(214 KB)Περισσότερα
Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών σε πλοία – καταργήθηκε με την ΥΑ 16935/Δ10.104/31.08.2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130134/2007
Φ.Ε.Κ. 1369/Β/02-08-2007
(149 KB)Περισσότερα
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας. Προγράμματα 2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1222/2006
Φ.Ε.Κ. 1871/Β/27-12-2006
(250 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»Εγκύκλιος 1224/20-12-2006:Οδηγίες εφαρμογής  (876 KB)
Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ. 294/88 και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους – Προγράμματα 2007.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1223/2006
Φ.Ε.Κ. 1871/Β/27-12-2006
(252 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»Εγκύκλιος 1225/20-12-2006  (857 KB)
Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την οδηγία 200
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 212/2006
Φ.Ε.Κ. 212/Α/09-10-2006
(396 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»Εγκύκλιος εφαρμογής π.δ. 212/2006  (946 KB)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ.131782/26.10.1987 απόφασης »Σύσταση µικτών επιτροπών ελέγχου στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά – ∆ραπετσώνας – Κερατσινίου – Περάµατος – Σαλαµίνος»
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130248/2006
Φ.Ε.Κ. 29/ΥΟ∆∆/03-10-2006
(122 KB)Περισσότερα
Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις
ΝΟΜΟΣ 3490/2006 (Εξουσιοδοτική διάταξη σχετικά με Τεχνικούς Ασφάλειας σε πλοία)
Φ.Ε.Κ. 206/Α/02-10-2006
(84 KB)Περισσότερα
Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 149/2006
Φ.Ε.Κ. 159/Α/28-07-2006
(203 KB)Περισσότερα
Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµοί), σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2002/44/ΕΚ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 176/2005
Φ.Ε.Κ. 227/Α/14-09-2005
(162 KB)Περισσότερα
Τροποποίηση του ΠΔ 88/1999 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (ΦΕΚ 94 Α’) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 76/2005
Φ.Ε.Κ. 117/Α/19-05-2005
(47 KB)Περισσότερα
Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΔΕ
YΠΟΥΡΓΙΚΗ AΠΟΦΑΣΗ 130197/2005
Φ.Ε.Κ. 196/Β/15-2-2005
(93 KB)Περισσότερα
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Προγράμματα 2005
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 133225/2004
Φ.Ε.Κ. 1919/Β/21-12-2004
(224 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»Εγκύκλιος 133288/30-12-2004 : Οδηγίες εφαρμογής  (916 KB)
Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ. 294/88 και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους – Προγράμματα 2005
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 133224/2004
Φ.Ε.Κ. 1919/Β/21-12-2004
(217 KB)Περισσότερα
Συνημμένα Αρχεία:
»Εγκύκλιος 133289/30-12-2004 : Οδηγίες εφαρμογής  (893 KB)
Καθορισµός αρµοδιοτήτων των ∆ιευθύνσεων: α) Συνθηκών Εργασίας, β) ∆ιαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιµόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέµατα Ασφάλειας και Υγείας, και γ) Κέντρου Υγιεινής
YΠΟΥΡΓΙΚΗ AΠΟΦΑΣΗ 80025
Φ.Ε.Κ. 845/B/9-6-2004
(214 KB)Περισσότερα
Τροποποίηση του Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α/1994)»Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/EOK»
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 155/2004
Φ.Ε.Κ. 121/Α/5-7-2004
(152 KB)Περισσότερα
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις
ΝΟΜΟΣ 3227/2004: Άρθρο 4: Κυρώσεις ΣΕΠΕ – Άρθρο 29: Ρύθμιση θεμάτων άσκησης καθηκόντων ιατρών εργασίας – Άρθρο 25: Αναδιαρθρωση Γεν. Δ/νσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας
Φ.Ε.Κ. 31/Α/09-02-2004
(146 KB)Περισσότερα
Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 131784/2003
Φ.Ε.Κ. 1624/Β/5-11-2003
(137 KB)Περισσότερα
Mερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα
ΝΟΜΟΣ 3174/2003: Άρθρο 9 παρ.3& 4: Απόσπαση υπαλλήλων κατά το διάστημα της κύησης, λοχείας ή γαλουχίας σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ
Φ.Ε.Κ. 205/Α/28-8-2003
(132 KB)Περισσότερα
Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύονται να απασχολούνται ανήλικοι
ΑΠΟΦΑΣΗ 130621/2003
Φ.Ε.Κ. 875/Β/2-7-2003
(148 KB)Περισσότερα
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις
ΝΟΜΟΣ 3144/2003: Άρθρο 4: Προστασία εργαζόµενων ανηλίκων – Άρθρο 9: Συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1568/1985 – Άρθρο 10: Ενιαίο δίκτυο υπηρεσιών Ι.Κ.Α. – Σ.ΕΠ.Ε. – Ο.Α.Ε.Δ. σε νησιά – Άρθρο 11: Θέματα ΣΕΠΕ
Φ.Ε.Κ. 111/Α/8-5-2003
(277 KB)Περισσότερα
Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 42/2003
Φ.Ε.Κ. 44/Α/21-02-2003
(187 KB)Περισσότερα
Τροποποίηση του Π.Δ 176/97 «Μέτρα για την Βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ»
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 41/2003
Φ.Ε.Κ. 44/Α/21-2-2003
(131 KB)Περισσότερα
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ (221/Α)»σε συμμόρφωση με την οδηγία 19
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 43/2003
Φ.Ε.Κ. 44/Α/21-2-2003
(148 KB)Περισσότερα
Τροποποίηση της απόφασης 2/73692/0022 (1475/Β/2000) «Kαθορισµός αµοιβής των εκπροσώπων των εργαζοµένων και των εκπροσώπων του Tεχνικού Eπιµελητηρίου Eλλάδας που συµµετέχουν στις µικτές Eπιτροπές Ελέγχου
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/14590/0022/2002
Φ.Ε.Κ. 399/Β/26-3-2002
(63 KB)Περισσότερα
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.∆. και άλλες διατάξεις
ΝΟΜΟΣ 2956/2001
Φ.Ε.Κ. 258/Α/6-11-2001
(76 KB)Περισσότερα
Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 338/2001
Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001
(192 KB)Περισσότερα
Τροποποίηση του π.δ. 307/86 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους»
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 339/2001
Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001
(90 KB)Περισσότερα
Κύρωση της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους
ΝΟΜΟΣ 2918/2001
Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001
(109 KB)Περισσότερα
Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις
ΝΟΜΟΣ 2874/2000
Φ.Ε.Κ. 286/Α/29-12-2000
(121 KB)Περισσότερα
Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις
ΝΟΜΟΣ 2874/2000
Φ.Ε.Κ. 286/Α/29-12-2000
(121 KB)Περισσότερα
Kαθορισµός αµοιβής των εκπροσώπων των εργαζοµένων και των εκπροσώπων του Tεχνικού Eπιµελητηρίου Eλλάδας που συµµετέχουν στις µικτές Eπιτροπές Ελέγχου σε οικοδοµές και εργοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχο
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/73692/0022/2000
Φ.Ε.Κ. 1475/Β/4-12-2000
(75 KB)Περισσότερα
Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220/Α/1994) »Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας & υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/EOK»
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 304/2000
Φ.Ε.Κ. 241/Α/3-11-2000
(99 KB)Περισσότερα
Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ. 399/94 «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 127/2000
Φ.E.K. 111/A/6-4-2000
(116 KB)Περισσότερα
Τροποποίηση του Π.Δ. 17/96 «Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK» (11/A) και του Π.Δ.70α/88 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ.
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 159/1999
Φ.E.K. 157/A/3-8-1999
(98 KB)Περισσότερα
Τροποποίηση του π.δ. 17/96 «Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 159/1999: Άρθρο 3:Τροποποίηση του π.δ.70α/88
Φ.E.K. 157/A/3-8-1999
(98 KB)Περισσότερα
Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 95/1999
Φ.Ε.Κ. 102/Α/26-5-1999
(175 KB)Περισσότερα
Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999
Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999
(132 KB)Περισσότερα
Tροποποίηση του Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220/Α/1994) »Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας & υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/EOK»
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 89/1999
Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999
(131 KB)Περισσότερα
Καθορισµός οριακών τιµών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιµών έκθεσης των εργαζοµένων σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 9
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 90/1999
Φ.E.K. 94/A/13-5-1999
(224 KB)Περισσότερα
Tροποποίηση του π.δ. 186/95 «Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/EOK και 93/88/EOK» (97/A) όπως τροποποιήθηκε
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 15/1999
Φ.E.K. 9/A/2-2-1999
(113 KB)Περισσότερα
Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις
ΝΟΜΟΣ 2639/1998
Φ.Ε.Κ. 205/Α/2-9-1998
(81 KB)Περισσότερα
Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας & γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις & εργασίες του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν. 1568/1985 ‘Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων’
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988
Φ.E.K. 138/Α/21-6-1988
(121 KB)Περισσότερα
Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΚ
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 62/1998
Φ.Ε.Κ. 67/Α/26-3-1998
(212 KB)Περισσότερα
Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/85/EOK
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 176/1997
Φ.E.K. 150/A/15-7-1997
(158 KB)Περισσότερα
Tροποποίηση π.δ. 70α/88 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο κατά την εργασία» (31/A) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 91/382/EOK
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 175/1997
Φ.E.K. 150/A/15-7-1997
(110 KB)Περισσότερα
Tροποποίηση π.δ. 186/95 «Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/EOK και 93/88/EOK (97/A) σε συµµόρφωση
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 174/1997
Φ.E.K. 150/A/15-7-1997
(109 KB)Περισσότερα
Eλάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/91/EOK
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 177/1997
Φ.E.K. 150/A/15-7-1997
(294 KB)Περισσότερα
Kαθορισµός αµοιβής των εκπροσώπων των εργαζοµένων και των εκπροσώπων του Tεχνικού Eπιµελητηρίου Eλλάδας που συµµετέχουν στις µικτές Eπιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά-∆ραπετσώνας-Kερατσι
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2038176/6019/00221997
Φ.Ε.Κ. 526/Β/26-6-1997
(77 KB)Περισσότερα
Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 305/1996
Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996
(294 KB)Περισσότερα
Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 17/1996
Φ.E.K. 11/A/18-1-1996
(216 KB)Περισσότερα
Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 16/1996
Φ.E.K. 10/A/18-1-1996
(297 KB)Περισσότερα
Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου 90/679/EOK και 93/88/EOK
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 186/1995
Φ.Ε.Κ. 97/Α/30-5-1995
(318 KB)Περισσότερα
Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 105/1995
Φ.Ε.Κ. 67/Α/10-4-1995
(760 KB)Περισσότερα
Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 395/1994
Φ.E.K. 220/A/19-12-1994
(134 KB)Περισσότερα
Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/EOK
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 396/1994
Φ.E.K. 220/A/19-12-1994
(166 KB)Περισσότερα
Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία µε οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/270/EOK
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 398/1994
Φ.E.K. 221/A/19-12-1994
(134 KB)Περισσότερα
Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/EOK
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 397/1994
Φ.E.K. 221/A/19-12-1994
(103 KB)Περισσότερα
Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/EOK
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 399/1994
Φ.E.K. 221/A/19-12-1994
(146 KB)Περισσότερα
Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευοµένων από αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις
NΟΜΟΣ 2224/1994
Φ.E.K. 112/Α/6-7-1994
(98 KB)Περισσότερα
Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- ∆ραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάµατος- Σαλαµίνας
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993
Φ.Ε.Κ. 563/Β/28-7-1993
(107 KB)Περισσότερα
Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆/τος 307/86 (135/Α) σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 77/1993
Φ.Ε.Κ. 34/Α/18-3-1993
(172 KB)Περισσότερα
Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆/τος 307/86 (135/Α) σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 77/1993
Φ.Ε.Κ. 34/Α/18-3-1993
(172 KB)Περισσότερα
Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν µε τις εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» (177/Α) στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 157/1992
Φ.Ε.Κ. 74/Α/12-5-1992
(85 KB)Περισσότερα
Αναµόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις
Ν. 2084/1992
Φ.Ε.Κ. 165/Α/1992
(77 KB)Περισσότερα
Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 85/1991
Φ.Ε.Κ. 38/Α/18-3-1991
(143 KB)Περισσότερα
Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών ή ανθυγιεινών εργασιών, για την απασχόληση ανηλίκων
Απόφαση Αρ. 130627/1990
Φ.Ε.Κ. 620/Β/27-9-1990
(71 KB)Περισσότερα
Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 70/1990
Φ.Ε.Κ. 31/Α/14-3-1990
(407 KB)Περισσότερα
Ιατρική εξέταση νεαρών προσώπων για την απασχόληση σε βαριές, ανθυγιεινές ή επικίνδυνες
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 7/1990
Φ.Ε.Κ. 4/Α/15-01-1990
(126 KB)Περισσότερα
Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία τους με την απαγόρευση ορισμένων ειδικών παραγόντων και/ή ορισμένων δραστηριοτήτων.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 131099/1989
Φ.Ε.Κ. 930/Β/29-12-1989
(252 KB)Περισσότερα
Συγκρότηση εννεαµελούς επιτροπής στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- ∆ραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάµατος- Σαλαµίνας και διαδικασία ελέγχου επικινδύνων αερίων στα πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3232/41/1989
Φ.Ε.Κ. 400/Β/26-5-1989
(228 KB)Περισσότερα
Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 225/1989
Φ.Ε.Κ. 106/Α/2-5-1989
(346 KB)Περισσότερα
Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις
ΝΟΜΟΣ 1837/1989
Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989
(112 KB)Περισσότερα
Καθορισµός της θητείας των µελών των µικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδοµές και εργοταξιακά έργα
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130048/1989
Φ.Ε.Κ. 59/Β/ 31-1-1989
(72 KB)Περισσότερα
Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου, των N.Π.∆.∆. και των O.T.A.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 88555/3293/1988
Φ.E.K. 721/B/4-10-1988
(95 KB)Περισσότερα
Τήρηση βιβλίου ηµερήσιας παρουσίας απασχολούµενου προσωπικού στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά-∆ραπετσώνας-Κερατσινίου-Περάµατος-Σαλαµίνας
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 131517/1988
Φ.Ε.Κ. 711/Β/28-9-1988
(88 KB)Περισσότερα
Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις – Κύρωση της 135 διεθνούς σύµβασης εργασίας
ΝΟΜΟΣ 1767/1988
Φ.Ε.Κ. 63/Α/6-4-1988
(169 KB)Περισσότερα
Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις – Κύρωση της 135 διεθνούς σύµβασης εργασίας
ΝΟΜΟΣ 1767/1988
Φ.Ε.Κ. 63/Α/6-4-1988
(169 KB)Περισσότερα
Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 70α/1988
Φ.Ε.Κ. 31/Α/17-2-1988
(178 KB)Περισσότερα
Τρόπος διενεργείας περιοδικού ελέγχου για τον υπολογισµό της συγκέντρωσης βενζολίου στην ατµόσφαιρα των χώρων εργασίας
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130879/1987
Φ.Ε.Κ. 341/Β/25-6-1987
(105 KB)Περισσότερα
Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µεταλλικό µόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 94/87
Φ.Ε.Κ. 54/Α/22-4-1987
(181 KB)Περισσότερα
Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µεταλλικό µόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 94/1987
Φ.Ε.Κ. 54/Α/22-4-1987
(181 KB)Περισσότερα
Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µεταλλικό µόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 94/87
Φ.Ε.Κ. 54/Α/22-4-1987
(181 KB)Περισσότερα
Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 307/1986
Φ.Ε.Κ. 135/Α/29-8-1986
(121 KB)Περισσότερα
Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων
NΟΜΟΣ 1568/1985
Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985
(300 KB)Περισσότερα
Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων
NΟΜΟΣ 1568/1985
Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985
(300 KB)Περισσότερα
Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία» και ρύθµιση θεµάτων που έχουν άµεση σχέση µ’ αυτή
ΝΟΜΟΣ 1430/1984
Φ.Ε.Κ. 49/Α/18-4-1984
(129 KB)Περισσότερα
Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας
YΠΟΥΡΓΙΚΗ AΠΟΦΑΣΗ 130646/1984
Φ.Ε.Κ. 154/Β/19-3-1984
(80 KB)Περισσότερα
Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα
ΝΟΜΟΣ 1396/1983
Φ.Ε.Κ. 126/Α/15-9-1983
(104 KB)Περισσότερα
Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΝ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 1073/1981
Φ.Ε.Κ. 260/Α/16-9-1981
(383 KB)Περισσότερα
Περί προστασίας της υγείας των εργαζοµένων των εκτιθεµένων εις το µονοµερές βινυλοχλωρίδιον κατ’ εφαρµογήν της οδηγίας υπ’ αριθ. 78/610 (ΕΕΝ. 197/12.12.78)
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 1179/1980
Φ.Ε.Κ. 302/A/30-12-1980
(108 KB)Περισσότερα
Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 778/1980
Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8-1980
(266 KB)Περισσότερα
Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις την µεταφοράν ρευστών-πυρακτωµένων υλών, δια περονοφόρων οχηµάτων
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 216/1978
Φ.Ε.Κ. 47/Α/31-3-1978
(73 KB)Περισσότερα
Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις θερµοπλαστικούς και παροµοίους τούτων πιεστήρας
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 151/1978
Φ.Ε.Κ. 31/Α/25-2-1978
(91 KB)Περισσότερα
Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις πιεστήρας δι’ εκκέντρου και παροµοίους τοιούτους
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 152/1978
Φ.Ε.Κ. 31/Α/25-2-1978
(104 KB)Περισσότερα
Περί συµπληρώσεως του από 22-12-1933 προεδρικού διατάγµατος
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 17/1978
Φ.Ε.Κ. 20/Α/17-2-1978
(56 KB)Περισσότερα
Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλήσεων
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 95/1978
Φ.Ε.Κ. 20/Α/17-2-1978
(97 KB)Περισσότερα
Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 υπ΄ αριθµόν 136 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας, «περί προστασίας εκ των κινδύνων δηλητηριάσεως των οφειλοµένων εις το βενζόλιον»
ΝΟΜΟΣ 492/1976
Φ.Ε.Κ. 332/Α/11-12-1976
(92 KB)Περισσότερα
Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις µεταφορικάς ταινίας και προωθητάς εν γένει
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 212/1976
Φ.Ε.Κ. 78/Α/6-4-1976
(111 KB)Περισσότερα
Περί προστασίας των εργαζοµένων εκ των κινδύνων των προερχοµένων εκ της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων βενζόλιο
ΝΟΜΟΣ 61/1975
Φ.Ε.Κ. 132/Α/7-7-1975
(94 KB)Περισσότερα
Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακατεργάστων δερµάτων εργαζοµένων
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 796/1968
Φ.Ε.Κ. 277/Α/27-11-1968
(102 KB)Περισσότερα
Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας των εις τα εργοστάσια και εργαστήρια κατασκευής συσσωρευτών µολύβδου εργαζοµένων
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 590/1968
Φ.Ε.Κ. 199/Α/19-9-1968
(127 KB)Περισσότερα
Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας των εις τα εργοστάσια και εργαστήρια κατασκευής συσσωρευτών µολύβδου εργαζοµένων
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 590/1968
Φ.Ε.Κ. 199/Α/19-9-1968
(127 KB)Περισσότερα
Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις τα τυπογραφεία και γενικώς εργοστάσια γραφικών τεχνών και επεξεργασίας χάρτου απάσης της χώρας, είτε λειτουργούντων ως αυτοτελών επιχειρήσεων, είτε ως συγκροτηµάτων εργοστασιακών
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 464/1968
Φ.Ε.Κ. 153/Α/12-7-1968
(160 KB)Περισσότερα
Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας εργαζοµένων εν τοις βυρσοδεψείοις απάσης της χώρας
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 362/1968
Φ.Ε.Κ. 117/Α/27-5-1968
(134 KB)Περισσότερα
Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας αυτοκινητοστασίων
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1963
Φ.Ε.Κ. 111/Α/13-7-1963
(147 KB)Περισσότερα
Περί κανονισµού υγιεινής εργαστηρίων αλλαντοποιίας
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ της 3-12-1938
Φ.Ε.Κ. 473/Α/17-12-1938
(83 KB)Περισσότερα
Περί κανονισµού υγιεινής σφαγείων
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ της 15-4-1938
Φ.Ε.Κ. 180/Α/2-5-1938
(80 KB)Περισσότερα
Περί απαγορεύσεως της χρήσεως των µολυβδούχων χρωµάτων
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1204/1938
Φ.Ε.Κ. 177/Α/29-4-1938
(105 KB)Περισσότερα
Περί ασφαλείας των εν τοις ξυλουργικοίς εργοστασίοις ασχολουµένων εργατών και τεχνιτών
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ της 10-9-1937
Φ.Ε.Κ. 405/Α/14-10-1937
(114 KB)Περισσότερα
Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ της 22-12-1933
Φ.Ε.Κ. 406/Α/29-12-1933
(90 KB)Περισσότερα
Περί κανονισµού όρων εργασίας εν τοις εργαστηρίοις και αποθήκας σύκων
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ της 30-10-1924
Φ.Ε.Κ. 275/Α/3-11-24
(64 KB)Περισσότερα
Περί κανονισµού των µέτρων υγιεινής και καθαριότητος των αποθηκών συσκευασίας σύκων
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ της 13-10-1923
Φ.Ε.Κ. 321/Α/6-11-1923
(51 KB)Περισσότερα
Περί κανονισµού των µέτρων υγιεινής και καθαριότητος των σταφιδαποθηκών
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ της 16-3-1923
Φ.Ε.Κ. 91/Α/5-4-1923
(93 KB)Περισσότερα
Περί απαγορεύσεως χρήσεως του λευκού (κιτρίνου) φωσφόρου εις την βιοµηχανίαν των πυρείων
ΝΟΜΟΣ 2273/1920
Φ.Ε.Κ. 145/Α/1-7-1920
(48 KB)Περισσότερα
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *