Ζητούνται Μηχανικοί – Εργοδηγοί. Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε ιδιωτικά τεχνικά έργα σε Χαλκιδική και Θάσο.

Προσόντα 

– Εργοταξιακή εμπειρία οκτώ έως δέκα ετών σε κτιριακά έργα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
– Δίπλωμα ΑΕΙ, Πολιτικού Μηχανικού
– Άριστη ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
– Άριστη ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας και χειρισμού Η/Υ (προγραμμάτων Microsoft Office, MS Project, χρονοδιαγράμματος GANTT, κλπ)
– Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Ευχέρεια χρήσης του προγράμματος AutoCAD

Περιγραφή καθηκόντων

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

– Γενικός επί τόπου του έργου υπεύθυνος των έργων, με συνεχή παρουσία στο εργοτάξιο
– Συντονισμός και καθοδήγηση μελετητών εφαρμογής και έλεγχος τυχόν ασυμβατότητας των μελετών μεταξύ τους
– Διαχείριση αλλαγών, με ενημέρωση των μελετητών για τις μελέτες αναθεώρησης που θα απαιτηθούν, καθώς και για τη σύνταξη σχεδίων as built
– Σύνταξη και αναθεώρηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού
– Σύνταξη και τήρηση απολογισμού δαπανών as built
– Δημοπράτηση υπεργολαβιών και εισήγηση ανάθεσης μετά από τη σύνταξη των σχετικών συγκριτικών πινάκων ανά υπεργολάβο η και ανά υλικό

– Καθοδήγηση και συντονισμός υπεργολάβων σε συνεννόηση με τον κύριο του Έργου
– Έλεγχος και έγκριση επιμετρήσεων, λογαριασμών και πιστοποιήσεων
– Προγραμματισμός πληρωμών, σύνταξη συμφωνητικών, έλεγχος και συλλογή τιμολογίων έργου
– Υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο της κατασκευής
– Υπεύθυνος για την οργάνωση, την καθαριότητα, την τάξη και την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας για τη λειτουργία του εργοταξίου
– Μέριμνα προμήθειας υλικών υποχρέωσης του κυρίου του Έργου
– Υπεύθυνος εφαρμογής και τήρησης των μέτρων ασφαλείας, της συμπλήρωση του ημερολογίου του έργου, του ελέγχου ορθής σύνταξης των μηνιαίων δηλώσεων ασφάλισης του προσωπικού, κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, μπορούν να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: career@novalisterra.gr (για τη ΝΟVALIS TERRA PROPERTIES).

Αυτό το είδες;  Ευκαιρίες καριέρας στην Βιοιατρική (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) - Δείτε τις ειδικότητες
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter