Αναρτήθηκαν σήμερα, 10.05.2019, τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και
Παρόχων και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων στο πλαίσιο του
Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2019.
Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής
έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών
Μητρώων και Πινάκων από την 13.05.2019 και ώρα 08:00 μέχρι την
15.05.2019 και ώρα 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή
πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων είτε
σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά είτε κατατίθενται
στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 16.05.2019 και ώρα 14:00.
Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των παρόχων σαρώνονται
και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

Αυτό το είδες;
105 Προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ - Όλη η προκήρυξη

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter