ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΟΑΕΔ: Οι 14 κινήσεις για επιδότηση προσλήψεων

Με 14 βήµατα και 6 βασικά δικαιολογητικά χιλιάδες επιχειρήσεις µπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ που παραµένει ανοιχτό και επιχορηγεί την πρόσληψη πτυχιούχων ανέργων ηλικίας έως 39 ετών.

Συνολικά το πρόγραµµα αφορά κατ’ αρχάς 6.000 θέσεις εργασίας για απόφοιτους Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας. Το «Εθνος – Εργασία+» κωδικοποιεί όλα τα βήµατα της διαδικασίας που απαιτούνται ώστε µια επιχείρηση να µπει στο πρόγραµµα και να εισπράξει την επιδότηση:

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oaed.gr). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ (κλειδάριθµος από το ΚΠΑ2 και κωδικοί πρόσβασης – ονοµασία χρήστη και συνθηµατικό. Για την παραλαβή κλειδάριθµου απαιτείται η βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος και αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τις ατοµικές επιχειρήσεις).

Στην αίτηση οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ειδικότητα και τα πρόσθετα προσόντα (µεταπτυχιακό, διδακτορικό) των ανέργων που επιθυµούν να προσλάβουν. Οι ωφελούµενοι θα απασχοληθούν στην κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης ή σε δευτερεύουσα, εφόσον αυτή ανήκει στους επιλέξιµους κλάδους.

Η επιχείρηση δηλώνει τον νόµιµο εκπρόσωπο και τυχόν νοµικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή µέτοχοί της µε ποσοστό 25% και άνω, ανεξαρτήτως εάν αυτά τα πρόσωπα είναι µέτοχοι ή εταίροι εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας, προκειµένου να γίνεται η σώρευση των κρατικών ενισχύσεων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής η επιχείρηση λαµβάνει αποδεικτικό στο οποίο αναγράφονται ο αριθµός πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία υποβολής.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής, το αρµόδιο ΚΠΑ2 προβαίνει στην άµεση αξιολόγησή τους αναφορικά µε την πληρότητα των προϋποθέσεων υπαγωγής στο πρόγραµµα.

Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει τον ακριβή αριθµό των ατόµων για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση. Ο ΟΑΕ∆ δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες – επιχειρήσεις να αναζητούν οι ίδιοι τους υποψηφίους για πρόσληψη ανέργους απευθείας µέσα από τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες, µε τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν (ονοµασία χρήστη και συνθηµατικό) και µε τη χρήση κατάλληλης µηχανής αναζήτησης. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχουν στοιχεία βιογραφικού σηµειώµατος των εγγεγραµµένων στα µητρώα του ΟΑΕ∆ ανέργων, µε βάση την ειδικότητά τους, την περιοχή στην οποία διαµένουν και το επίπεδο εκπαίδευσής τους.

Ο εργοδότης έχει 10 µέρες από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης ώστε να εντοπίσει τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που προσφέρει, να προεπιλέξει µέχρι 10 υποψηφίους από οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας και στη συνέχεια να ενηµερώσει την αρµόδια υπηρεσία ΚΠΑ2 προκειµένου οι εργασιακοί σύµβουλοι να προβούν στην υπόδειξή τους.
Κατά την υπόδειξή τους οι άνεργοι κάτοχοι µεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού προσκοµίζουν αντίγραφο του τίτλου σπουδών, προκειµένου να ελεγχθεί από την υπηρεσία (ΚΠΑ2). Η επιχείρηση µπορεί να ζητήσει την αλλαγή της ειδικότητας της θέσης ή/ και των πρόσθετων προσόντων (µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό) που έχει αιτηθεί και βάσει των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση.

Οταν δεν υπάρχει στο µητρώο των εγγεγραµµένων ανέργων άνεργος µε τα πρόσθετα προσόντα που αιτείται ο δικαιούχος, τότε θα υποδεικνύεται άνεργος που διαθέτει τουλάχιστον την ειδικότητα της αίτησης.

Εντός 60 ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης υπαγωγής στο πρόγραµµα, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη. Είναι δυνατή η επιµήκυνση της προθεσµίας για την υπόδειξη και την αναγγελία πρόσληψης κατά 30 ηµέρες έπειτα από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του προϊσταµένου του ΚΠΑ2.

Αν παρέλθει η προθεσµία για την πρόσληψη, ο προϊστάµενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση απόφασης • ολικής ανάκλησης όταν η επιχείρηση δεν έχει καλύψει το σύνολο των αιτηθεισών θέσεων ή • τροποποίησης προϋπολογισµού λόγω µερικής ανάκλησης θέσεων όταν η εταιρεία κάλυψε µέρος των θέσεων.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός τριάντα ηµερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων.

Μετά τη λήξη κάθε διµήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει εντός 90 ηµερών αίτηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 της έδρας ή του υποκαταστήµατος όπου απασχολείται ο επιχορηγούµενος εργαζόµενος. Ειδικά για την πρώτη επιχορήγηση, ως µήνας απασχόλησης θα υπολογίζεται ο µήνας πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον αριθµό ηµεροµισθίων που πραγµατοποιήθηκαν. Η επιχορήγηση καταβάλλεται µόνο µε το θετικό πόρισµα της διοικητικής επαλήθευσης και την έγκριση του προϊσταµένου του ΚΠΑ2.

Για την αποτελεσµατική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, διενεργούνται τουλάχιστον δύο επιτόπιες επαληθεύσεις. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕ∆ στην έδρα ή στο υποκατάστηµα της επιχείρησης όπου θα απασχοληθεί ο επιχορηγούµενος εργαζόµενος καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος και σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησής του. Επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται και για το δεσµευόµενο, µη επιχορηγούµενο προσωπικό της επιχείρησης.

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend