Πίνακες κατάταξης προσωρινά απασχοληθέντος προσωπικού ΟΤΑ

366

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ
 (ΑΡΘΡΟ 82 Ν. 4483/2017)

Σήμερα καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π:

Πίνακες Κατάταξης  Προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥE),  που απασχολήθηκε σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.4 του Ν. 3584/2007 βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης και δεν περιλαμβάνεται σε πίνακες διοριστέων.

Το ανωτέρω προσωπικό είχε συμπεριληφθεί στους Επικαιροποιημένους Α΄ και Β΄ Πίνακες Προσωρινά Απασχοληθέντος Προσωπικού που είχαν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) την 11.1.2018.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Το προσωπικό αυτό έχει καταταγεί σε Πίνακες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 2  της παραγράφου 2 του  άρθρου 82 του ν.4483/2017, με σκοπό την κάλυψη οργανικών θέσεων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα.

Δείτε επίσης:  24 προσλήψεις στο Δήμο Μεγαρέων
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *