Πίνακες κατάταξης προσωρινά απασχοληθέντος προσωπικού ΟΤΑ

381

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ
 (ΑΡΘΡΟ 82 Ν. 4483/2017)

Σήμερα καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π:

Πίνακες Κατάταξης  Προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥE),  που απασχολήθηκε σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.4 του Ν. 3584/2007 βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης και δεν περιλαμβάνεται σε πίνακες διοριστέων.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Το ανωτέρω προσωπικό είχε συμπεριληφθεί στους Επικαιροποιημένους Α΄ και Β΄ Πίνακες Προσωρινά Απασχοληθέντος Προσωπικού που είχαν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) την 11.1.2018.

Το προσωπικό αυτό έχει καταταγεί σε Πίνακες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 2  της παραγράφου 2 του  άρθρου 82 του ν.4483/2017, με σκοπό την κάλυψη οργανικών θέσεων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα.

Δείτε επίσης:  455 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα Κέντρα Υγείας
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *