Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη μέσω ΣΟΧ του ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τον φάκελο τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραφείο Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης, 1ος όροφος (Γραφείο 101, υπόψη κας Αναστασίας Τόπλη) Βασ.Όλγας 148, 54645 Θεσσαλονίκη, τηλ. επικοινωνίας: 2310 519584 / 550989, κατά το χρονικό διάστημα 03/11/2018 – 12/11/2018, τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09.00 – 14.00.

Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο της Αίτησης, πατήστε εδώ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ειδικό Παράρτημα (Α1), πατήστε εδώ

Αυτό το είδες;  1000+ Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε Δήμους, Νοσοκομεία, ΕΦΚΑ & Σιβιτανιδείο
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter