ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προσλήψεις στο Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας

Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του Δ.Λ.Τ.Σ. και συγκεκριμένα για την εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα
αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Υποβολη αιτήσεων έως 18/11

 

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend