Προσλήψεις 134 υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, προωθεί ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) στην Κεντρική Μακεδονία .

Το προσωπικό που θα προσληφθεί μετά από την έγκριση του ΑΣΕΠ και μετά από την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ θα καλύψει ανάγκες ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, Βιολογικών Σταθμών, Περιβαλλοντικών πάρκων, Προγράμματα ανακύκλωσης καθώς και την κατασκευή νέων έργων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα:

– Οι Χημικοί Μηχανικοί (ΠΕ) θα προσληφθούν στους Χ.Υ.Τ.Α. και για τη λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

– Οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος (ΠΕ) και οι Περιβαλλοντολόγοι θα έχουν ως κύρια ενασχόλησή τους την επεξεργασία, τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί στους ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία, ΠΔ 405/1995, (ΦΕΚ 228/Τ/Α/6.11.1995).

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

– Οι Πολιτικοί Μηχανικοί (ΠΕ) θα προσληφθούν για τους ΧΥΤΑ και ΣΜΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την επίβλεψη των έργων που γίνονται σε αυτούς κατά την εκτέλεση των έργων (ΧΥΤΑ,ΣΜΑ) που θα γίνουν βάσει του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ.

– Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΠΕ) θα προσληφθούν στους ΧΥΤΑ, για την λειτουργία των έργων της ανάπλασης παλαιών ΧΥΤΑ, καθώς επίσης και για τον μηχανολογικό εξοπλισμό των μονάδων επεξεργασίας στραγγισμάτων, και συλλογής βιοαερίου, αλλά και για την επίβλεψη του μηχανολογικού εξοπλισμού των ΚΔΑΥ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης θα προσληφθούν στους ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την επίβλεψη των Χωματουργικών Μηχανημάτων του Συνδέσμου.

– Οι Τοπογράφοι Μηχανικοί (ΠΕ & ΤΕ) θα προσληφθούν για σύνταξη τοπογραφικών σχεδίων στου χώρους των ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και οπουδήποτε προκύψει ανάγκη.

– Ο Ηλεκτρολόγος (ΤΕ) θα προσληφθεί για τις ανάγκες των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων των μηχανημάτων στις μονάδες επεξεργασίας διασταλλαζόντων καθώς και στις εγκαταστάσεις μηχανημάτων όλων των χώρων που δραστηριοποιείται ο Περιφερειακός Σύνδεσμος. – Ο Πληροφοριακός (ΤΕ) θα προσληφθεί για τις ανάγκες της οργάνωσης και διαχείρισης των δικτύων πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων καθώς και του υλικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών (δίκτυο-λογισμικό) όλων των χώρων που δραστηριοποιείται ο Περιφερειακός Σύνδεσμος.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

– Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΤΕ) θα προσληφθούν για τους χώρους των Χ.Υ.Τ.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις μονάδες επεξεργασίας στραγγισμάτων.

– Οι ΤΕ Έργων Υποδομής θα προσληφθούν για τις ανάγκες των εργοταξίων του Περιφερειακού Συνδέσμου της Κεντρικής Μακεδονίας.

– Οι ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων θα προσληφθούν για τις ανάγκες όλου του κινητού εξοπλισμού και μη, σε όλα τα εργοτάξια του Περιφερειακού Συνδέσμου της Κεντρικής Μακεδονίας. – Ο ΔΕ Παρασκευαστής θα προσληφθεί για τις ανάγκες των χημείων του Περιφερειακού Συνδέσμου της Κεντρικής Μακεδονίας.

– Οι ΔΕ Χειριστές Μηχανηµάτων (Χωµατουργικών – κλαρκ κλπ) θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο πτυχίο της ειδικότητάς τους και θα προσληφθούν για να επανδρώσουν τα Μηχανήµατα που υπάρχουν στους ΧΥΤΑ και στους ΣΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

– Οι ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων θα προσληφθούν για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων στα εργοτάξια του Περιφερειακού Συνδέσμου της Κεντρικής Μακεδονίας.

– Οι ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων-Μηχανημάτων θα προσληφθούν για τις ανάγκες των όλων των οχημάτων του Περιφερειακού Συνδέσμου της Κεντρικής Μακεδονίας.

– Οι ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί και ηλεκτροσυγκολλητές θα προσληφθούν για τις ανάγκες των υδραυλικών εγκαταστάσεων (βιολογικών, διασταλλαζόντων) του Περιφερειακού Συνδέσμου της Κεντρικής Μακεδονίας.

– Οι ΔΕ Ζυγιστές θα προσληφθούν για τις ανάγκες των ζυγιστηρίων των Χ.Υ.Τ.Α. και ΣΜΑ του Περιφερειακού Συνδέσμου της Κεντρικής Μακεδονίας.

– Οι ΔΕ Οδηγοί θα προσληφθούν για τις ανάγκες επάνδρωσης των οχημάτων (απορριμματοφόρα, επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά).

– Οι ΔΕ Διοικητικού θα προσληφθούν για την διεκπεραίωση των διοικητικών-υποστηρικτικών εργασιών των Διευθύνσεων του Περιφερειακού Συνδέσμου Κεντρικής Μακεδονίας. – Οι ΔΕ Εποπτών θα προσληφθούν για τις ανάγκες των εργοταξίων στα οποία δραστηριοποιείται ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Κεντρικής Μακεδονίας. – Oι ΥΕ Εργάτες και ΥΕ Φυλάκων θα προσληφθούν για να καλύψουν ανάγκες Κέντρων Ανακύκλωσης, Χ.Υ.Τ.Α., ΣΜΑ, Περιβαλλοντικών Πάρκων, Βιολογικών Σταθμών καθώς και για φύλαξη των εγκαταστάσεων στις οποίες δραστηριοποιείται ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Κεντρικής Μακεδονίας»

Αυτό το είδες;  43 προσλήψεις με ΣΟΧ στα ΚΔΑΠ Πάτρας

ΦΟΣΔΑ

Το προσωπικό αυτό θα καλύψει ανάγκες ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, Βιολογικών Σταθμών, Περιβαλλοντικών πάρκων, Προγράμματα ανακύκλωσης καθώς και την κατασκευή νέων έργων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα:

– Οι Χημικοί Μηχανικοί (ΠΕ) θα προσληφθούν στους Χ.Υ.Τ.Α. και για τη λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

. – Οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος (ΠΕ) και οι Περιβαλλοντολόγοι θα έχουν ως κύρια ενασχόλησή τους την επεξεργασία, τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί στους ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία,.

– Οι Πολιτικοί Μηχανικοί (ΠΕ) θα προσληφθούν για τους ΧΥΤΑ και ΣΜΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την επίβλεψη των έργων που γίνονται σε αυτούς κατά την εκτέλεση των έργων (ΧΥΤΑ,ΣΜΑ) που θα γίνουν βάσει του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ.

– Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΠΕ) θα προσληφθούν στους ΧΥΤΑ, για την λειτουργία των έργων της ανάπλασης παλαιών ΧΥΤΑ, καθώς επίσης και για τον μηχανολογικό εξοπλισμό των μονάδων επεξεργασίας στραγγισμάτων, και συλλογής βιοαερίου, αλλά και για την επίβλεψη του μηχανολογικού εξοπλισμού των ΚΔΑΥ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης θα προσληφθούν στους ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την επίβλεψη των Χωματουργικών Μηχανημάτων του Συνδέσμου.

– Οι Τοπογράφοι Μηχανικοί (ΠΕ & ΤΕ) θα προσληφθούν για σύνταξη τοπογραφικών σχεδίων στου χώρους των ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και οπουδήποτε προκύψει ανάγκη.

– Ο Ηλεκτρολόγος (ΤΕ) θα προσληφθούν για τις ανάγκες των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων των μηχανημάτων στις μονάδες επεξεργασίας διασταλλαζόντων καθώς και στις εγκαταστάσεις μηχανημάτων όλων των χώρων που δραστηριοποιείται ο Περιφερειακός Σύνδεσμος.

– Ο Πληροφοριακός (ΤΕ) θα προσληφθεί για τις ανάγκες της οργάνωσης και διαχείρισης των δικτύων πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων καθώς και του υλικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών (δίκτυο-λογισμικό) όλων των χώρων που δραστηριοποιείται ο Περιφερειακός Σύνδεσμος.

– Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΤΕ) θα προσληφθούν για τους χώρους των Χ.Υ.Τ.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις μονάδες επεξεργασίας στραγγισμάτων. – Οι ΤΕ Έργων Υποδομής θα προσληφθούν για τις ανάγκες των εργοταξίων του Περιφερειακού Συνδέσμου της Κεντρικής Μακεδονίας.

– Οι ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων θα προσληφθούν για τις ανάγκες όλου του κινητού εξοπλισμού και μη, σε όλα τα εργοτάξια του Περιφερειακού Συνδέσμου της Κεντρικής Μακεδονίας. – Ο ΔΕ Παρασκευαστής θα προσληφθεί για τις ανάγκες των χημείων του Περιφερειακού Συνδέσμου της Κεντρικής Μακεδονίας.

– Οι ΔΕ Χειριστές Μηχανηµάτων (Χωµατουργικών – κλαρκ κλπ) θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο πτυχίο της ειδικότητάς τους και θα προσληφθούν για να επανδρώσουν τα Μηχανήµατα που υπάρχουν στους ΧΥΤΑ και στους ΣΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

– Οι ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων θα προσληφθούν για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων στα εργοτάξια του Περιφερειακού Συνδέσμου της Κεντρικής Μακεδονίας.

– Οι ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων-Μηχανημάτων θα προσληφθούν για τις ανάγκες των όλων των οχημάτων του Περιφερειακού Συνδέσμου της Κεντρικής Μακεδονίας. – Οι ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί και ηλεκτροσυγκολλητές θα προσληφθούν για τις ανάγκες των υδραυλικών εγκαταστάσεων (βιολογικών, διασταλλαζόντων) του Περιφερειακού Συνδέσμου της Κεντρικής Μακεδονίας. – Οι ΔΕ Ζυγιστές θα προσληφθούν για τις ανάγκες των ζυγιστηρίων των Χ.Υ.Τ.Α. και ΣΜΑ του Περιφερειακού Συνδέσμου της Κεντρικής Μακεδονίας.

– Οι ΔΕ Οδηγοί θα προσληφθούν για τις ανάγκες επάνδρωσης των οχημάτων (απορριμματοφόρα, επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά). – Οι ΔΕ Διοικητικού θα προσληφθούν για την διεκπεραίωση των διοικητικών-υποστηρικτικών εργασιών των Διευθύνσεων του Περιφερειακού Συνδέσμου Κεντρικής Μακεδονίας.

– Οι ΔΕ Εποπτών θα προσληφθούν για τις ανάγκες των εργοταξίων στα οποία δραστηριοποιείται ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Κεντρικής Μακεδονίας.

– Oι ΥΕ Εργάτες και ΥΕ Φυλάκων θα προσληφθούν για να καλύψουν ανάγκες Κέντρων Ανακύκλωσης, Χ.Υ.Τ.Α., ΣΜΑ, Περιβαλλοντικών Πάρκων, Βιολογικών Σταθμών καθώς και για φύλαξη των εγκαταστάσεων στις οποίες δραστηριοποιείται ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Κεντρικής Μακεδονίας.

Η δαπάνη που θα προκληθεί δεν θα υπερβεί συνολικά το ποσό των 1.786.880,00 ευρώ για χρονικό διάστημα 8 μηνών

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter