Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών

97

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-05-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 29-05-2018