Πρόσληψη Δασκάλου στο Δήμο Γρεβενών

29

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 3/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της πράξης
« ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (∆.Ε.Κ.Ε.Γ.)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, και ωροµίσθια αποζηµίωση συνολικά ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της πράξης«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (∆.Ε.Κ.Ε.Γ.), που εδρεύει στα Γρεβενά, για το Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) ∆ήµου Γρεβενών και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
ΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότητα∆ιάρκεια σύµβασηςΑριθµός
ατόµων
101
ηµοτική Επιχείρηση
Κοινωφελούς Έργου
Γρεβενών
(∆.Ε.Κ.Ε.Γ.)
(Για τη στελέχωση της
δοµής Κ∆ΑΠ Γρεβενών)
ΓρεβενάΠΕ ∆ασκάλων
(ωροµίσθιος)
Από την υπογραφή
της σύµβασης έως
31-07-2018
1
Δείτε επίσης:  17 Φύλακες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *