Πρόσληψη Δασκάλου στο Δήμο Γρεβενών

20
487085486

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 3/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της πράξης
« ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (∆.Ε.Κ.Ε.Γ.)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, και ωροµίσθια αποζηµίωση συνολικά ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της πράξης«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (∆.Ε.Κ.Ε.Γ.), που εδρεύει στα Γρεβενά, για το Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) ∆ήµου Γρεβενών και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

  Νέες προσλήψεις στον Όμιλο Fourlis
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης Αριθµός
ατόµων
101
ηµοτική Επιχείρηση
Κοινωφελούς Έργου
Γρεβενών
(∆.Ε.Κ.Ε.Γ.)
(Για τη στελέχωση της
δοµής Κ∆ΑΠ Γρεβενών)
Γρεβενά ΠΕ ∆ασκάλων
(ωροµίσθιος)
Από την υπογραφή
της σύµβασης έως
31-07-2018
1

Κατεβάστε το αρχείο