Προσλήψεις φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

121

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΕΦ.Α.ΛΑΚ.), που εδρεύει στη Σπάρτη του Νομού Λακωνίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
ΥπηρεσίαΤόπος ΑπασχόλησηςΕιδικότηταΔιάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
 
200ΕΦ. Α.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Αρχαιολογικός Χώρος
& Μουσείο Μυστρά
(Δήμος Σπάρτης Ν.
Λακωνίας)
ΔΕ
Ημερήσιων
Φυλάκων
Αρχαιοτήτων
Από την
ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και
για διάρκεια
απασχόλησης
πέντε (5)
μηνών
1
201ΕΦ. Α.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Μνημεία περιοχής
Γερακίου (Δήμος
Ευρώτα Ν. Λακωνίας)
ΔΕ
Ημερήσιων
Φυλάκων
Αρχαιοτήτων
Από την
ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και
για διάρκεια
απασχόλησης
πέντε (5)
μηνών
2
202ΕΦ. Α.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Αρχαιολογικό Μουσείο
Νεάπολης Βοιών
(Δήμος Μονεμβασίας
Ν. Λακωνίας
ΔΕ
Ημερήσιων
Φυλάκων
Αρχαιοτήτων
Από την
ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και
για διάρκεια
απασχόλησης
πέντε (5)
μηνών
2
203ΕΦ. Α.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Αρχαιολογικός Χώρος
& Μουσείο Μυστρά
(Δήμος Σπάρτης Ν.
Λακωνίας)
ΔΕ
Νυκτοφυλάκων
Αρχαιοτήτων
Από την
ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και
για διάρκεια
απασχόλησης
πέντε (5)
μηνών
1
204ΕΦ. Α.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Αρχαιολογικός Χώρος
& Μουσείο Μυστρά
(Δήμος Σπάρτης Ν.
Λακωνίας)
ΥΕ
Εργατών
Από την
ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και
για διάρκεια
απασχόλησης
πέντε (5)
μηνών
1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.6  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, Αγησιλάου 59, Τ.Κ. 23 100 – Σπάρτη, υπόψη κου Νικολάου Παπαστρατάκου (τηλ. επικοινωνίας: 27310- 81128, 27310- 25363).

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ
Δείτε επίσης:  Υπουργείο Πολιτισμού: 1.314 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ (Έγγραφο)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα καταστήματα της υπηρεσία μας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Σπάρτης, Ευρώτα και Μονεμβασίας, στους οποίους εδρεύουν οι αναφερόμενες υπηρεσίες μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Το  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.6 για να κάνετε την αίτηση.

 

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *