Προσλήψεις φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

41

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, που εδρεύει στην Έδεσσα του Νομού Πέλλας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
101 Εφορεία
Αρχαιοτήτων
Πέλλας
Αρχαιολογικός χώρος και
Μουσείο Πέλλας / Πολυθάλαμος
λαξευτός τάφος, Αρχαιολογικός
Χώρος Λόγγου/ Παλαιά
Μητρόπολη Έδεσσας
ΔΕ
Ημερήσιων
Φυλάκων
Αρχαιοτήτων
Από την ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και για
διάρκεια
απασχόλησης πέντε
(5) μηνών
3
  Προκηρύξεις σε δημόσιο και φορείς ανοικτές για αιτήσεις αυτή την εβδομάδα

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 58 200 Έδεσσα, υπόψη κου Γιαβανίδη Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 23810 24356).