Προσλήψεις στο Δήμο ∆ιρφύων – Μεσσαπίων (Ν. Εύβοιας)

122

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2017

Ο ∆ήµος ∆ιρφύων – Μεσσαπίων
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ –ΕΚΤ», στον ∆ήµο ∆ιρφύων – Μεσσαπίων που εδρεύει στα Ψαχνά Ν. Ευβοίας και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Υπηρεσία Έδρα
υπηρεσίας
Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης Αριθµός
ατόµων
∆ήµος
∆ιρφύων – Μεσσαπίων
Για τη στελέχωση
της ∆οµής
«Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου
∆ιρφύων – Μεσσαπίων»
Ψαχνά
Ευβοίας
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Ένα (1) έτος από την
υπογραφή της
σύµβασης µε
δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης έως τη
λήξη του Προγράµµατος
1
∆ήµος
∆ιρφύων – Μεσσαπίων
Για τη στελέχωση
της ∆οµής
«Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου
∆ιρφύων – Μεσσαπίων
»
Ψαχνά
Ευβοίας
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Ένα (1) έτος από την
υπογραφή της
σύµβασης µε
δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης έως τη
λήξη του Προγράµµατος
1
∆ήµος
∆ιρφύων – Μεσσαπίων
Για τη στελέχωση
της ∆οµής
«Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου
∆ιρφύων – Μεσσαπίων»
Ψαχνά
Ευβοίας
∆Ε ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ένα (1) έτος από την
υπογραφή της
σύµβασης µε
δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης έως τη
λήξη του Προγράµµατος
1