Με τροπολογία ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα για τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ και ειδικότερα νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, για τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)

Οι αλλαγές αφορούν την μοριοδότηση εμπειρίας καθώς και την παράταση του χρόνου έκδοσης της προκήρυξης πλήρωσης των σχετικών θέσεων, κ.λ.π

Ειδικότερα τροποποιείται η μοριοδότηση της ειδικής εμπειρίας του επικουρικού προσωπικού σε είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα και μέχρι τους σαράντα οκτώ (48) μήνες και αφορά το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προκήρυξη των θέσεων αυτών άμεσα, γεγονός που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας

Επίσης παρατείνεται ο χρόνος έκδοσης της σχετικής προκήρυξης καθώς δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας έως την 30.11.2018.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Η τροπολογία αναφέρει:

Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4551/2018 (Α’ 116), που αντικαθίσταται, έχει ως εξής:
«1. Για την κάλυψη των θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού πλην ιατρών για τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) διενεργείται διαγωνισμός από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28).Στο πλαίσιο της προκήρυξης του διαγωνισμού του προηγούμενου εδαφίου, η εμπειρία που προβλέπεται στην περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α 28), εφόσον έχει αποκτηθεί από το επικουρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί ή υπηρέτησε σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., μονάδες Π.Ε.Δ.Υ. και Κέντρα Υγείας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 8 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α 81), σε αντίστοιχες θέσεις σε οποιονδήποτε από τους ως άνω φορείς, μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους σαράντα οκτώ (48) μήνες και με επτά (7) μονάδες μέχρι τους ογδόντα τέσσερις (84) μήνες, για το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για τις προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».».

Αυτό το είδες;  Δραστική ουσία στο καρκινογόνο Roundup βρέθηκε στο 95% από μπίρες και κρασιά – Κάποιες μάρκες πωλούνται ευρέως και στην Ελλάδα!

Κατά την πρώτη εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, η διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι «30.11.2018».

Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων της προκήρυξης αυτής και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.5.2019, στις αντίστοιχες θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού απασχολούνται, με απόφαση του συλλογικού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης των Φ.Π.Υ.Υ., όσοι παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι την κοινοποίηση της υπ» αριθμ. 305/2017 πράξης του Κλιμακίου του I Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επειδή συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των θέσεων του πρώτου εδαφίου κάλυψη, αντίστοιχων υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα και ανάγονται στην προστασία της δημόσιας υγείας.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134) και δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.»

Όπως αναφέρει στην τροπολογία το υπουργείο Υγείας, Το περιεχόμενο των προτεινόμενων διατάξεων θα έχει εξαιρετικά ευεργετικές συνέπειες για την προκήρυξη και εν συνεχεία την κάλυψη μόνιμων θέσεων στο δημόσιο σύστημα υγείας

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter