Ετικέτα: ∆ήµος ∆ιρφύων – Μεσσαπίων

Προσλήψεις στο Δήμο ∆ιρφύων – Μεσσαπίων (Ν. Εύβοιας)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2017 Ο ∆ήµος ∆ιρφύων - Μεσσαπίων Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας...