Ετικέτα: 209 θέσεις οπλιτών

209 θέσεις οπλιτών και εφέδρων για 2 χρόνια στο Στρατό Ξηράς

  Προκηρύσσονται ενενήντα ένα (91) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ειδικές ∆υνάµεις του Στρατού Ξηράς, για...