Δήμος Αρριανών

15 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων στο Δήμο Αρριανών

Ο Δήμος Αρριανών ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. Τηλέφωνο: 25313...