Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) δημοσιεύει θέσεις για πλήρωση. Η EASO ενισχύει τη συνεργασία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασύλου, βελτιώνει την υλοποίηση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και στηρίζει τα κράτη-μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται ειδικές πιέσεις. Σημειώνεται πως η έδρα της EASO βρίσκεται στη Βαλέτα της Μάλτας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως:

  • να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές διάρκειας τεσσάρων ετών με δίπλωμα.
  • να είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ε.Ε., του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας.
  • να απολαύουν όλων των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
  • να έχουν εκπληρώσει τυχόν στρατολογικές υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της οικείας νομοθεσίας.
  • να έχουν άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ικανοποιητική γνώση μιας ακόμη επίσης γλώσσας της Ε.Ε., στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων που συνεπάγεται η θέση.
  • να διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.
  • να είναι σωματικά ικανοί για την άσκηση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη θέση.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ως άνω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία (vacancies).
Η προθεσμία αιτήσεων, αναλόγως τη θέση ενδιαφέροντος, ορίζεται είτε η 23η Απριλίου, είτε η 13η Μαίου.

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter