ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Θέση Εργασίας στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) προσκαλεί ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη θέση του Τεχνικού Υπεύθυνου.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής στα πεδία της Μηχανικής ή Πληροφορικής και Εφαρμογών Τεχνολογίας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.
• Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο πεδίο της Εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής, και, ειδικότερα, σε λογισμικά ηλεκτρονικής επεξεργασίας, συλλογής, ανάλυσης δεδομένων και ψηφιοποίησης αναλογικού υλικού με παραγόμενο ψηφιακό έργο.
• Πιστοποιημένη άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2).

Η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών λήγει στις 22/07/2019 και ώρα 14:00.

Επισυναπτόμενο αρχείο:

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend