Δικαιολογητικά

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου βεβαιώνεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας και χορηγείται, εφόσον προκύπτει η πραγματική εγκατάσταση στους δήμους ή τις κοινότητες αντίστοιχα. Η χορήγηση της βεβαίωσης μονίμου κατοικίας ρυθμίζεται στη διάταξη του άρθρου 279 του Ν. 3463/2006

Τα δικαιολογητικά, τα οποία υποχρεούται ο δημότης να υποβάλει στο Δήμο για χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας του είναι τα εξής:

1) Αίτηση την οποία παρέχει η υπηρεσία.

2) Αστυνομική ταυτότητα.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

3) Αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) στο όνομά του ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δ.Ο.Υ.

4) Υπεύθυνη δήλωση του δημότη, που του παρέχει η υπηρεσία, στην οποία βεβαιώνει τη μόνιμη κατοικία του.

Σύμφωνα επίσης με την απόφαση αυτή, στην περίπτωση που η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν αποδεικνύεται αιτιολογημένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδειχθεί αυτή από τον ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο μέσο, η έννοια του οποίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια και εξετάζεται οτιδήποτε αποδεικνύει την κύρια και μόνιμη κατοικία του ενδιαφερομένου (π.χ. διατήρηση κατοικίας, εργασία, η επαγγελματική δραστηριότητα, η ίδια αντίληψη του Δημάρχου (ή του αρμόδιου αντιδημάρχου κλπ).

Σε κάθε δε περίπτωση η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο.

Τέλος, ο δήμαρχος (ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος), μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, με την παράθεση όμως ειδικής αιτιολογίας (έγγραφης).

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend