ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπουργείο Εργασίας: Aποτελέσματα για την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2018

ήμερα 5-03-2018 εκδίδονται οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 (ΑΔΑ: 644Γ465Θ1Ω-ΒΩ7) που αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης και ανάρτησής, ήτοι από τις 06-03-2018 έως και τις 15-03-2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 5783/Δ1.1910/30-01-2018 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018. (ΑΔΑ: 644Γ465Θ1Ω-ΒΩ7)

Τα αποτελέσματα εδώ

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend